Megastan Logo

Megastan je član
Privredne komore Srbije

Privredna komora Srbije

Adresa:

Takovska 36, Beograd

Telefon:

+381 11 36 22 322

Tip nekretnine: Opština: Lokacija: Cena: Ulica: Površina:
Prodaja Izdavanje - -
Struktura: Grejanje: Sprat: Sortiraj po:
- -

  Saveti: Porez na prenos apsolutnih prava

  Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, dužan je da podnese poresku prijavu na Obrascu PPI-4 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, popunjenu tačnim podacima, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze (ugovor o kupoprodaji ili drugu ispravu u zavisnosti od načina sticanja, overenu kod nadležnog suda, dokaz o vlasništvu, izvod iz katastra nepokretnosti, fotokopiju ličnih karata prodavca i kupca i drugu dokumentaciju po nalogu nadležnog poreskog organa).
  Prijava se podnosi u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze, nadležnom poreskom organu.

  Po prijemu predmeta nadležni poreski organ proverava da li je uz poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava podneta sva potrebna dokumentacija. Ako utvrdi da nedostaje potrebna dokumentacija, zaključkom, nalaže poreskom obvezniku da dostavi traženu dokumentaciju, odnosno dopuni poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava. Ako nadležni poreski organ pokreće postupak za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava po službenoj dužnosti ( npr. na osnovu ugovora o kupoprodajin, pravosnažne sudske odluke dostavljene od suda, ili dostavljenog akta drugog državnog organa ) poziva se poreski obveznik da dostavi poresku prijavu i podatke od značaja za oporezivanje, u roku od pet dana od dana prijema poziva.

  Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti. Nadležni poreski organ utvrđuje osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava u visini ugovorene cene u slučaju kada ugovorena cena nije niža od tržišne vrednosti. Ukoliko nadležni poreski organ oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, ima pravo da utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti. Ocenu visine ugovorene cene nadležni poreski organ vrši poređenjem sa podacima o tržišnim vrednostima istorodnih vrsta nepokretnosti iz pravosnažno okončanih predmeta prenosa apsolutnih prava na nepokretnostima koji su vršeni uz naknadu, a u kojima je, u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava procenjena osnovica za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava u visini tržišne vrednosti, kao i poređenjem sa prometnim tržišnim vrednostima istorodnih prava u vreme nastanka poreske obaveze.

  Utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti vrši se na jedan od sledećih načina:

  • Procenom tržišne vrednosti nepokretnosti bez izlaska na teren,
  • Procenom tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren

  Procena tržišne vrednosti nepokretnosti bez izlaska na teren vrši se kod prometa uz naknadu sledećih prava:

  • prenosa prava svojine na stanu, poslovnom prostoru, garaži, kad se nalaze u okviru stambenih zgrada,
  • prenosa prava svojine na poljoprivrednom i građevinskom zemljištu.

  Procena tržišne vrednosti stana, poslovnog prostora, garaže bez izlaska na teren, vrši se na osnovu:

  • podataka o tržišnoj vrednosti utvrđenoj u najmanje dva pravosnažna rešenja poreskog organa, doneta u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, za promet istog ili sličnog prostora na tržištu, koji je u istom mestu, opštini, zoni, istom ili najbližem naselju, ulici, zgradi, i koji je datumski najbliži momentu nastanka poreske obaveze koja se utvrđuje

  Procenjena vrednost na način iz tačke 11. može se izuzetno umanjiti najviše do 25%, ili uvećati bez ograničenja, zavisno od sledećih korektivnih faktora i to:

  • od minus 10% do plus 10% zavisno od lokacije (zona grada, blizina magistralnom putu, i dr.),
  • od minus 15% do plus 15% zavisno od godine gradnje,
  • do minus 20% za nepokretnost u potkrovlju, ispod ploče ili suterenu,
  • do minus 10% za spratnost ( vršiti umanjenje za više spratove i to od 10 sprata pa naviše
  • do minus 10% zavisno od kvaliteta ( vršiti umanjenje ako poreski obveznik dokumentuje da stan nema grejanje ili je podložan vlagi ),
  • luksuzno izgrađeni i opremljeni objekti,
  • objekti u ekstra zoni ili elitnim delovima grada.

  O utvrđenoj tržišnoj vrednosti nepokretnosti koja je u prometu sačinjava se zapisnik o utvrđivanju tržišne vrednosti nepokretnosti, koji potpisuju službeno lice nadležne organizacione jedinice Poreske uprave koje vodi postupak za utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava i stranka u postupku.

  Procena tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren vrši se u sledećim slučajevima:

  • kada nisu dovoljni uporedivi podaci na osnovu prethodnog prometa na osnovu koga su doneta i postala pravosnažna rešenja kod utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava ( kuće, pomoćni objekti, katastarske parcele za koje se prema raspoloživoj dokumentaciji sa sigurnošću ne može utvrditi mesto i položaj na kome se nalaze ili da li na njima postoji objekat),
  • kada stranka u prvostepenom postupku nije zadovoljna procenom koju je utvrdio nadležni poreski organ upoređivanjem podataka iz prethodnih prometa,
  • u svim slučajevima u kojima stranka zahteva uvid u stanje nepokretnosti na terenu,
  • kada je u samoj poreskoj prijavi stavljena napomena da je nepokretnost oštećena, pa je neophodno vršenjem uvida utvrditi stepen oštećenja ( npr. oštećenje usled poplava, požara, odrona terena).
  • kada je predmet prometa objekat u izgradnji.

  Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren vrši Komisija imenovana odlukom direktora organizacione jedinice Poreske uprave.


  Drugi saveti:

  Megastan na mapi

  2014 - 2017 © Copyright Megastan d.o.o.

  Agencija za nekretnine Megastan, pruža usluge posredovanja u prometu nekretnina.

  Megastan je upisan u Registar posrednika broj 298

  top