Megastan Logo

Megastan je član
Privredne komore Srbije

Privredna komora Srbije

Adresa:

Takovska 36, Beograd

Telefon:

+381 11 36 22 322

Tip nekretnine: Opština: Lokacija: Cena: Ulica: Površina:
Prodaja Izdavanje - -
Struktura: Grejanje: Sprat: Sortiraj po:
- -

  Saveti: Kupac prvog stana

  Oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na stanu fizičkom licu koje kupuje prvi stan, uvedeno je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je objavljen u Službenom glasniku RS, br. 61/07 od 30. juna 2007. godine, a stupio je na snagu 8. jula 2007. godine.

  Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu propisano je da se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća na prenos prava svojine fizičkom licu koje kupuje prvi stan, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi 40 m² i za svakog člana njegovog porodičnog domaćinstva 15m2, a koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini ili susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

  Obaveznik poreza na prenos apsolutnih prava dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od dana sudske overe ugovora o kupoprodaji stana.

  Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

  Dokumentacija za oslobađanje poreza na prenos apsolutnih prava za kupovinu prvog stana:

  1. poreska prijava PPI-4 koja se ispunjava na ime prodavca
  2. Izjava kupca da kupuje prvi stan za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva overena u sudu *
  3. kopija lične karte kupca prvog stana i za određene članove porodičnog domaćinstva, a za maloletne prijava prebivališta
  4. izvod iz matične knjige rođenih kupca prvog stana i za određene članove njegovog porodičnog domaćinstva
  5. uverenje o državljanstvu za kupca prvog stana i za određene članove njegovog porodičnog domaćinstva
  6. original ili overena kopija overenog kupoprodajnog ugovora o kupovini stana
  7. dokaz o vlasništvu prodavca
  8. uverenje za kupca prvog stana kao i članove njegovog porodičnog domaćinstva za koje se traži oslobođenje (uverenje se dobija od lokalne samouprave na kojoj kupac prvog stana ima prebivalište da se kupac prvog stana i određeni članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne zadužuju porezom) za period od 01. jula 2006. godine do dana izdavanja uverenja
  9. uverenje o kretanju prebivališta za kupca prvog stana i za određene članove njegovog porodičnog domaćinstva koje se može izvaditi u Policijskoj upravi u Beogradu u Ljermontovoj ulici
  10. za supružnike izvod iz matične knjige venčanih (samo ukoliko se i za bračnog druga traži oslobađanje poreza na prenos za apsolutna prava)

  *Napomena za stav 2) - Obrazac IKPS (Izjava kupca prvog stana) sadrži podatke o kupcu prvog stana i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva za koje se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, a koji od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan ili porodičnu stambenu zgradu na teritoriji Republike Srbije i nikada nisu ostvarili pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, niti je bilo koje lice ostvarilo pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, po osnovu kupovine prvog stana na teritoriji Republike Srbije za kupca prvog stana ili za člana njegovog porodičnog domaćinstva.

  Nadležni poreski organ, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, rešenjem utvrđuje poresku obavezu, odnosno pravo na poresko oslobođenje.


  Drugi saveti:

  Megastan na mapi

  2014 - 2017 © Copyright Megastan d.o.o.

  Agencija za nekretnine Megastan, pruža usluge posredovanja u prometu nekretnina.

  Megastan je upisan u Registar posrednika broj 298

  top